תקנון אתר "tatti and ilans"

להלן תקנון אתר האינטרנט ״טאטי״ שכתובתו www.tatti.co.il (להלן: ״האתר״) אותו מפעילה חברת אילנס אטריום בע"מ, ח.פ. 515636389 (להלן: "אילנס אטריום" או ״החברה״).

אנא קרא תקנון זה (להלן – "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני גלישה ו/או כל שימוש באתר ולפני מסירת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') לחברה באמצעות האתר. תנאי שימוש אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר לרבות ביצוע הזמנות באמצעותו, ולרבות כל שירות אחר הניתן באתר, בין שקיים ובין עתידי.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתקנון. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו הנך המשתמש מאשר כי קראת את תנאי שימוש אלה והנך מסכים לאמור בהם.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תקנון האתר. הנך מתבקש לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי התקנון המעודכנים.

האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב או "האתר" הכוונה היא אילנס אטריום וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).

1. כללי

1. הנך מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
3. על ידי גישה או גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.

2. פרטי משתמש

1. לצורך ביצוע פעולות מסוימות באתר ו/או לצורך הרשמה לאתר תידרש לספק לחברה פרטים מסוימים כגון: שם, שם משפחה, טלפון, מייל תאריך יום הולדת (להלן: "פרטי המשתמש") זאת לצורך יצירת קשר עמך, אימות ההזמנה, ביצוע המשלוח (ככל שבחר המשתמש בהזמנת משלוח) ואם לצורך הרשמה לאתר אז לפי שיקול דעת החברה גם לצורך מתן הטבות מסויימות.
2. פרטי האשראי אותם תספק לצורך ביצוע ההזמנה אינם נשמרים ע"י החברה, והינם מועברים ישירות לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלום התמורה (מוגדרת להלן) לחברה.
3. מובהר, כי אתה מוסר לחברה את פרטי המשתמש מרצונך ובהסכמתך המלאה, לפני כל ביצוע הזמנה (כמפורט מטה), וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4. החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.
5. מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש כלשהו בניגוד למטרה לשמה נמסרו פרטי המשתמש, וכי שימוש כאמור יהא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לעיון ב- http://www.tatti.co.il/privacy (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מובהר כי שימוש באתר ושירותיו מחייב את הסכמתך למדיניות הפרטיות.

3. מוצרים והזמנה

1. האתר הינו פלטפורמה של החברה המאפשרת למשתמשי האתר, בין היתר, לבצע הזמנות של מוצרים המוצעים באתר.
2. מובהר, כי המוצרים המתאפשרים להזמנה באתר אינם מהווים את כלל המוצרים של החברה, והחברה איננה מתחייבת להציע את כלל מוצרי החברה באתר. המוצרים המתאפשרים למשלוח המופיעים באתר נבחרים ע"י החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד, והחברה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים באתר או להוציא איזה מהמוצרים באתר, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. ביצוע הזמנה. הזמנה ע"י המשתמש באמצעות האתר, תתאפשר רק לאחר שהמשתמש מילא את פרטי המשתמש הנדרשים ואת כל שאר הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בקשר עם המשלוח אותו מעוניין המשתמש להזמין (להלן: "ההזמנה").
4. מובהר, כי המשתמש יוכל לבחור אם לאסוף את ההזמנה מאחד מסניפי החברה (כפי שייבחר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באתר), או להזמין משלוח לכתובת שציין בהזמנה, והמשתמש מבין כי החברה לא תאפשר שינוי של הכתובת למשלוח לאחר השלמת ההזמנה באתר.
5. ככל שייבחר במשלוח, החברה תשתדל לספק את המשלוח למשתמש ממועד אישור ההזמנה ועד 2 ימי עסקים לכל המאוחר, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו. מובהר, כי המשלוח כפוף גם לתנאי המשלוח של ספק משלוחים צד ג', כפי שתבחר החברה.
6. למען הסר ספק, ככל שהמשלוח הגיע ליעדו בהתאם להזמנה, והמשתמש עצמו איננו נמצא בכתובת מכל סיבה שהיא, החברה ו/או מי מטעמה ינסו ליצור קשר עם המשתמש, ויפעלו בהתאם להוראותיו הטלפוניות בכל הנוגע להשארת ההזמנה בכתובת, ככל שלא ייווצר קשר עם המשתמש כאמור, החברה ו/או מי מטעמה ינסו ליצור עם המשתמש קשר לתיאום הגעת המשלוח מחדש. ככל שלא ייווצר קשר כאמור, יזוכה הלקוח ומוצרי ההזמנה יושבו לחברה. במידה ותואם מועד משלוח חדש, ושוב המשתמש ו/או מי מטעמו לא נמצאים בכתובת, יושארו המוצרים בכתובת.
7. לאחר הגעת המשלוח לכתובת אשר צוינה בהזמנה, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המשלוח הינה של המשתמש בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או תביעות כנגד החברה, למעט כקבוע בתנאי שימוש אלו.
8. מלאי. לעיתים ייתכן וייווצר גמר במלאי של מוצרים, על כן, הזמנה באתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצרים. במידה ופריט מסוים כאמור יהא חסר במלאי, החברה תעשה ככל שביכולתה לחדש את המלאי בהקדם האפשרי, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
9. כמות הזמנה מקסימלית/מינימלית. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיר כמות מקסימלית של מוצרים הניתנת לרכישה בכל הזמנה (להלן: "כמות מקסימלית"). מובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה כמות המוצרים המוזמנת תעלה על הכמות המקסימלית, או בכלל להזמנה כלשהי בכל הרכב שהוא, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה. כך גם החברה רשאית לקבוע כמות הזמנה מינימלית למוצרים מוצרים מסוימים או בכלל להזמנה כלשהי בכל הרכב שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "כמות מינימלית"), ומובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה כמות המוצרים המוזמנת תהא נמוכה מהכמות המינימלית, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה.
10. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת, כמפורט להלן בתנאי השימוש.

4. תמורה ומדיניות מחירים

1. המחיר אותו יחויב המשתמש לשלם לחברה בגין ההזמנה אותה הזמין (להלן: "התמורה") הנו המחיר הסופי המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה, הכולל את כל המוצרים בהזמנה (הכוללים מס ערך מוסף (מע"מ)) ודמי משלוח (ככל שבחר המשתמש במשלוח).
2. – כאמור לעיל, כל הזמנה בה בחר המשתמש במשלוח, תחויב בדמי משלוח, אך במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יעלה על מחיר מינימום כפי שייקבע ע"י החברה, ככל שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח, אך מובהר, כי במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יהא נמוך ממחיר המינימום כאמור לעיל, אזי יתווספו דמי המשלוח למחיר הכולל של המוצרים בהזמנה, וייחשבו כחלק מהתמורה הנדרשת לתשלום.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש. למען הסר ספק, שינוי מחיר כאמור לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם נשלחו למשתמש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מבצעים ביחס למשתמשים מסוימים, לרבות במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4. מובהר, כי תשלום התמורה לחברה ע"י המשתמש תתבצע באתר בלבד באמצעות חברת סליקה חיצונית ו/או בדרך אחרת, הכל כפי שתחליט החברה, בהתאם להוראותיה, כפי שיימסרו ו/או יצוינו באתר, מעת לעת.
5. המשתמש מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

5. ביטול/ שינוי הזמנה

1. החברה מחויבת לשביעות רצון לקוחותיה, על כן, עושה החברה מאמצים לספק למשתמשים באפליקציה את המוצרים במשלוח באיכות הטובה ביותר, ופועלת בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 (להלן: "החוק").
2. לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה, ובמידה וטרם החלה הכנת ההזמנה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או כל הפרה אחרת על ידי הסניף נותן השירות, לא ייגבו דמי ביטול, כספך יושב לך לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, ע"י הסניף הרלוונטי.
3. אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי מוצר מסוים שהוזמן אזל, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ולהשיב לך את מלוא התמורה אשר שילמת, לחילופין רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל ההזמנה ומלוא כספך יושב לך. השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.
4. ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון ו/או המייל אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה של החברה.
5. ניתן לבצע שינוי בהזמנה תוך שעתיים מביצוע ההזמנה, אך ורק דרך יצירת קשר טלפונית. החברה תשתדל לאפשר שינוי הזמנה גם לאחר שעתיים כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. אתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים תקנון זה ועליו לברר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, באחריותו הבלעדית בלבד.

קניין רוחני

 • כל הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה, באופן בלעדי.
 • מובהר, כי שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש.
 • אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.
 • מובהר, כי אין לעשות באתר ו/או בתכולתו שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

תוכן האתר והגבלת אחריות

 • האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא ("As Is"), ומובהר, כי השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע"י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • החברה שואפת לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג' או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת, על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.
 • קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.
 • תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד. מובהר, כי באתר יתפרסמו מפעם לפעם מתכונים ו/או המלצות שונות הקשורות לתזונה ואוכל, כאשר אין החברה מתחייבת להצלחתם ו/או התאמתם לאדם מסוים וכי כל פעולה לפי המלצה ו/או מתכון כאמור לעיל הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמש בו.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, עקב אי אספקת המשלוח לכתובת הנכונה כל עוד המשלוח הגיע לכתובת שצוינה בהזמנה, או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר המקולקל/פגום בלבד.
 • החברה לא תהא אחראית לאי אספקת משלוחים במקרים של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת החברה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה (לרבות בגין הגבלות ממשלתיות).

הפרת תנאי שימוש והפסקת פעילות האתר

 • הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאתך להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש.
 • החברה שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לשנות את האתר, בכל דרך שתבחר החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.

שיפוי

המשתמש מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

1. שינוי תנאי השימוש

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.
2. המשתמש מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר המשתמש ממשיך להיכנס לאתר לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, המשתמש מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המעודכנים.
3. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני הזמנת מוצר באתר, והינו מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.
4. על המשתמש לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה בתנאי השימוש.

2. הדין החל וסמכות שיפוט

1. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
3. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: "הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

3. פנה אלינו

1. ניתן לפנות אלינו בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בקשר עם מדיניות הפרטיות, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שלנו בשעות הפעילות ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.
חזור